tisdag 31 maj 2016

Dagens citat

"(...) hjärnan fungerar som en bandspelare som tar upp alla erfarenheter från och med födelseögonblicket, eventuellt till och med före födelsen." (s. 20)

"En person med en konstant Förälder, ett konstant Barn eller en konstant Vuxen som utestänger de båda andra delarna av personligheten, responderar på händelser omkring sig på ett ganska fixerat och förutsägbart sätt. Hans humör är också ganska konstant." (s. 99)

"Spel är så viktiga transaktionella fenomen att Berne har ägnat en hel bok åt dem, sin best-seller Games people play (Så bär vi oss åt). De flesta spel förorsakar problem. De fördärvar relationer och framkallar disharmoni (...)
Ett spel är en fortlöpande serie av komplementära omedvetna transaktioner som utvecklas mot ett väldefinierat, förutbestämt mål. (...) Spel skiljer sig klart från procedurer, ritualer och tidsfördriv genom två egenskaper: 1 draget av omedvetenhet och 2 lönsamheten. (...) Spel däremot är i grund och botten oärliga, och upplösningen är dramatisk; inte bara i största allmänhet spännande. (...)
Spel är ett sätt att använda tiden för människor som inte står ut med dagdrömmeriets smekningshunger och vilkas Icke-Okay-position gör den slutliga formen för relation, intimitet, omöjlig." (ss.111 f)

"Om det inte finns ett universellt 'bör', kan man inte heller säga att Albert Schweitzer var en bättre människa än Adolf Hitler." (s. 203)

(Ur Thomas A. Harris' bok "Jag är Okay - du är Okay : en orientering i transaktionell analys", fjärde upplagan 1976.)

måndag 30 maj 2016

Dagens citat

"Mycket enkelt sett uttrycker ekvationen att massa och energi är likvärdiga. De är två olika former av samma sak: energi är frigjord massa; massa är energi som väntar på att släppas lös. (...) det finns en kopiös mängd - en verkligt enorm mängd - energi bunden i alla materiella ting." (s. 118)

"Varenda atom du har i dig har nästan säkert passerat igenom flera stjärnor och ingått i miljontals organismer på väg mot att bli du. Var och en av oss består av så många atomer och blir så intensivt återbrukade efter döden att ett betydande antal av dina atomer - upp till en miljard i var och en av oss, har det sagts - en gång i tiden förmodligen tillhörde Shakespeare." (s. 129)

"Många fysiker ogillade kvantteorin eller åtminstone vissa aspekter av den eftersom den innehöll så många underligheter. Främst bland dem var Einstein. Det var inte lite ironiskt, eftersom det var just han som under sitt annus mirabilis, 1905, så övertygande hade förklarat hur ljusfotoner ibland kunde uppföra sig som partiklar och ibland som vågor. Den tanken var själva centrum för den nya fysiken." (s. 140)

"Att slumpmässiga händelser skulle åstadkomma ens ett enda protein borde vara närmast osannolikt - som att en virvelvind far genom ett skrotupplag och lämnar efter sig en komplett jumbojet. Den målande liknelsen är Fred Hoyles." (s. 259)

(Ur Bill Brysons bok "En kortfattad historik över nästan allting", pocketupplagan 2011.)

söndag 29 maj 2016

Dagens citat

"Om en människa inte har medlidande är hon omänsklig och ännu inte riktigt människa, för ur medlidandet kommer den balsam som läker. Bara goda människor gråter. Om en människa inte har gråtit över världens lidande, så är hon uslare än jorden som hon går på, för jorden ger näring åt frö, rot, stjälk, blad och blomma, men en människa utan medlidande är ofruktsam och kan inte ge liv åt nånting - eller bara åt högmod (...) 
Den goda människan försöker befria allting från lidande. Den dumma människan lägger inte märke till det annat än hos sig själv. Och den onda människan slår in lidandet djupare i allting och sprider det omkring sig vart hon går." (ss. 164f)

(Ur William Saroyans bok "Den mänskliga komedin", pocketupplagan 1984.)

lördag 28 maj 2016

Dagens citat

"Melankolin är priset som vi betalar för utvidgat medvetande och för det som vi kallar läkning, symtomet på de gamla inre skadorna. Därför är det så mördande kusligt att se melankoliska barn. Motgångar, misstag, sorger, besvikelser kan som vi alla vet, vara så stora att de förändrar levnadsloppet. När de mer eller mindre har kuvats, så har vi blivit större människor - men vi har blivit melankoliker, - under en eller annan mask, ofta under en sköld av humor, ibland uppenbart." (s.282)

(Ur Aksel Sandemoses bok "Varulven", pocketupplagan 1963.)

fredag 27 maj 2016

Dagens citat

"Ett gemensamt drag för det slutande 1800-talets psykologi och skönlitteratur är inriktningen på att demaskera människan, att avslöja de innersta drivkrafterna för hennes handlande." (s. 207)

"Den grundläggande egoistiska drift som styr människans handlande är viljan till makt, viljan att expandera på andras bekostnad." (s. 228)

(Ur Agnes Mestertons essä "Nietzsches och Freuds kulturkritik : en studie i två centrala begrepp: sublimering och internalisering", som ingår i boken "Idé och lärdom", 1973)

torsdag 26 maj 2016

Dagens citat

"År 1833 antogs den första effektiva skyddslagen, som förbjöd barn under 13 år att arbeta mer än åtta timmar om dagen och som reducerade arbetstiden för ungdomar mellan 13 och 18 år till 60 timmar i veckan." [I England - min anm.] (s. 231)

"Omgestaltningen av Ryssland krävde oerhörda offer. Massor av människor avrättades, miljoner deporterades till arbetsläger, och stora delar av befolkningen måste leva på existensminimum (...)" (s. 489)

(Ur Hartvig Frischs "Europas kulturhistoria IV : från franska revolutionen till våra dagar", 1979.)

onsdag 25 maj 2016

Dagens citat

"Livet förfinas vid hoven och i städerna under ömsesidig påverkan; borgarna får levnadsvett, adeln och prästerskapet får i gengäld intressen. I Italien, där utvecklingen är längst framskriden, ser man redan i början av 1400-talet frukterna av denna sociala sammansmältning. Ett nytt bildningsideal skapas, det humanistiska, som på ett harmoniskt sätt förenar och tillfredsställer den furstliga nåden och det borgerliga geniet." (s. 30)

"Det är föreningen av den franska klassicismen och dess världsmannaanda med den engelska empiriska vetenskapen och dess världsborgerlighet som ger upplysningstiden dess på en gång aristokratiska, humana och kosmopolitiska prägel." (s. 463)

(Ur Hartvig Frischs "Europas kulturhistoria III : från renässansen till enväldets slut", 1979.)

tisdag 24 maj 2016

Dagens citat

"På Augustus' tid var hela riket översvämmat av litteratur; alla människor som över huvud taget hade en åsikt om någonting, skrev böcker. Den mänskliga arbetskraften i detta slavsamhälle var så billig, att avskrivningsarbetet  inte nämnvärt höjde priset på en bok. Av källskrifterna vet vi att en upplaga på 1000 exemplar var vanlig (...)" (s. 101)

"Med borgarståndet lades grunden till den moderna staten. (...) Den moderna staten bygger på individerna och deras direkta underordning under kungen eller staten. 
Sicilien är det europeiska land där den första grunden lades till den moderna staten." (s. 409)

(Ur Hartvig Frischs "Europas kulturhistoria II : från Rom till renässansens genombrott", 1979.)

måndag 23 maj 2016

Dagens citat

"Med tiden efter de indoeuropeiska vandringarna och grundandet av nya riken omkring år 1800 f. Kr. börjar den egentliga världshistorien. Främre Orienten är dess skådeplats. Denna gamla kulturvärld har tre huvudländer: Egypten, Mindre Asien och Mesopotamien." (s. 271)

"Aristoteles har med sin logik, sina definitioner och sitt fackspråk så att säga lagt de skenor på vilka allt abstrakt tänkande senare rullat vidare." (s. 533)

(Ur Hartvig Frischs "Europas kulturhistoria I : från de äldsta kulturerna till Hellas", 1979.)

söndag 22 maj 2016

Dagens citat

"I alla system är de maktutövande apparattjik genomsnittsmänniskor, medelmåttor, anpasslingar och okreativa människor. Det är på grund av dem som världen kommer att gå under, inte på grund av galningar eller outsiders." (s. 38)

"Den store författaren vet att alt vad han skriver kommer att tryckas. Det ligger en stor frestelse i detta. Då andra tar honom på allvar, tar han slutligen sig själv på så stort allvar att han anser det värt att meddela allt som far genom hans huvud och som han just har upplevt." (s. 217)

(Ur Peter Nolls bok "Den utmätta tiden", pocketupplagan 1989.)

lördag 21 maj 2016

Dagens citat

"Antisemitismen var en viktig politisk faktor i Tyskland, men i början av 30-talet var den betydligt starkare i till exempel Frankrike." (s. 150)

"Det är faktiskt slående hur lätt många av dessa intelligenta, kultiverade, Bhagavadgita-citerande, Dante-läsande vetenskapsmän sveptes med av krigets massmordskultur och lät sig brutaliseras. 
(...) beredvilligheten att yla med vargarna grep både hög och låg." (ss. 261f)

(Ur Peter Englunds bok "Brev från nollpunkten", andra upplagan, 1998.)

fredag 20 maj 2016

Dagens citat

"Oavsett vilken ideologi som påstås utgöra grunden så blir varje politik något som bygger på en lögn om den inte erkänner att det inte längre kan finnas avlönat arbete för alla och att det avlönade arbetet inte kan utgöra tyngdpunkten eller ens den dominerande verksamheten i vars och ens liv." (s. 62)

"En arbetstidsförkortning är ett frigörande mål bara om den är kopplad till en minskning av sfären för ekonomiska och marknadsmässiga verksamheter till förmån för en ökning av sfären för verksamheter som bedrivs för sin egen skull, av lust, glädje, kallelse, passion, kärlek och så vidare." (s. 91)

"I själva verket vet man att (...) ett samhälle med storskalig produktion, vare sig det är socialistiskt eller kapitalistiskt, bevarar sin karaktär av stor maskin och sätter folk i arbete med att tjäna de stora materiella systemens funktion i stället för att låta de materiella systemen tjäna vars och ens och allas utveckling." (s. 113)

"Lösningen ligger i minskningen av den samhälleliga arbetstiden: att ingen utövar sitt yrke mer än i snitt fyra timmar om dagen. På det sättet kommer det att bli många fler som har avancerade kunskaper och som tar ett allmänt ansvar." (s. 124)

(Ur André Gorz' bok "Vägen till paradiset : bortom arbetssamhället", 1984.)

torsdag 19 maj 2016

Dagens citat

"Ett absolut villkor för att fascismen skall kunna utvecklas är att det finns en ledare som är knuten till massorna, en ledare som har prestige men ändå är plebejisk, och som på en och samma gång kan stå som representant för både Staten och den lille mannen som nått maktens tinnar. Saknas en sådan karismatisk ledare kan det vara en militärdiktatur, en republikansk monarki eller en polisstat men ingen fascism.
Det typiska för fascismen ligger i den allsmäktige ledarens identifikation med folket. Führerns makt är den makt som han har fått av vem som helst och alla." (s. 87)

"(...) den mängd arbete som är nödvändigt för att garantera reproduktionen, inte av detta samhälle och dess maktförhållanden, utan av ett livsdugligt samhälle som förfogar över allt som är nödvändigt och till nytta i livet, minskar snabbt. Den skulle kunna fylla två timmar om dagen eller ett tiotal timmar i veckan eller kanske femton veckor per år eller ett tiotal år av ett helt liv." (s. 105)

"(...) en kulturell revolution som på såväl individuell som samhällelig nivå utrotar vinstprincipen och konkurrens-, ackumulations- och kamp-för-livet-tänkandet, för att i stället trycka på betydelsen av värden som gemenskap, ömhet, oegennytta och kärlek till livet i alla dess former." (s. 122)

"Det problem som en 'post-industriell socialism' måste lösa gäller alltså inte avskaffandet av Staten, utan avskaffandet av makten. Vi måste skilja på rätt och makt, på statsapparat och maktapparat, även om de hittills alltid har blandats samman." (s. 158)

(Ur André Gorz' bok "Farväl till proletariatet, bortom socialismen", 1982.)

onsdag 18 maj 2016

Dagens citat

"(...) i ännu högre grad än snabbheten, skolan och mega-industrins mega-verktyg, skottavlor i Illichs tidigare verk, är medicinen en helig ko. Av alla instrument för vår sociala normalisering och vårt avhändande av oss själva är medicinen (...) den som vi ger den största prestigen." (s. 145)

"Dr Higginson, vid Internationella Cancerforskningsinstitutet, uppskattar att 80 procent  av cancersjukdomarna beror på industrisamhällenas miljö och levnadssätt." (s. 169)

(Ur André Gorz' / Michel Bosquets bok "Ekologi och politik", 1979.)

tisdag 17 maj 2016

Dagens citat

"Under natten smyger någon in i våra hjärnkontor och sorterar allt material, katalogiserar det snyggt och prydligt och städar kontoret så att det blir redo att möta nästa dags ursinniga anlopp. Det är denna process vi kallar att drömma. (...) Sömnens viktigaste funktion är alltså att vi drömmer och inte att vi vilar våra trötta lemmar." (s. 191)

"Vid de engelska universiteten söker omrking 20 procent av studenterna psykiatrisk hjälp vid något tillfälle under deras treåriga studieperiod." (s. 206)

(Ur Desmond Morris' bok "Det mänskliga menageriet", 1970.)

måndag 16 maj 2016

Dagens citat

"Genom att förlora den tjocka hårbeklädnaden och genom att öka antalet svettkörtlar över hela kroppen kunde en ansenlig svalkande effekt åstadkommas - inte för det dagliga livet men för de kritiska ögonblicken under jakten - med producerandet av en generös hinna av avdunstande vätska över dess för luften utsatta, arbetande lemmar och bål." (s. 40)

"Vi slutar aldrig att undersöka. Vi är aldrig nöjda, tror aldrig att vi vet tillräckligt mycket för att klara oss. Varje fråga vi får besvarad leder till en ny fråga. Detta har blivit vår arts främsta medel att överleva." (s. 108)

"Vid varje sammankomst med ett begränsat antal deltagare kan de underordnade medlemmarna i gruppen lätt identifieras genom att de visar en högre frekvens av kroppsvårdande överslagshandlingar. Den verkligt dominerande individen känns igen på den nästan totala frånvaron av sådana handlingar." (s. 142)

(Ur Desmond Morris' bok "Den nakna apan", 1969.)

söndag 15 maj 2016

Dagens citat

"Det finns verkligen skäl att anta att originalitet blir nära nog en vana hos personer som producerar en verkligt enastående idé." (s.12)

"1. Konstnärlig preferens är positivt relaterad till snabbt personligt tempo, verbalt flöde, impulsivitet och öppenhjärtighet.
2. Den är negativt relaterad till rigiditet, kontroll av impulser genom undertryckande, social konformitet, etnocentrism och politisk-ekonomisk konservatism.
3. Den är positivt relaterad till självständighet vid bedömningar, originalitet och omfattande intressesfär." (s. 28)

"Fantasirika författare bedöms ha en genomsnitts-IQ på 165 (...)" (s. 98)

(Ur Frank Barrons bok "Skapandets psykologi", 1971)

lördag 14 maj 2016

Dagens citat

"Gowan (1967) hävdar att kreativitet och intelligens har hög korrelation under IQ 120, men att de över denna IQ är två nästan oberoende variabler." (s. 61)

"(...) kreativa individer är mer uppmärksamma vad gäller sin omgivning och låter sig påverkas t.o.m. av små ändringar. De har liksom inte den benägenhet, som karakteriserar intelligenta men mindre kreativa individer, att hålla sig till det väsentliga (...)" (s.74) 

"Crutchfield drog den slutsatsen att vetenskapliga forskare - som väntat - var de mest kreativa, de hade även den lägsta siffran för konformitet, medan officerare, som man ju inte väntade skulle vara särskilt kreativa, hade den högsta konformitetssiffran. (...) 
Konforma människor var enligt Crutchfield konventionella och moralistiska, auktoritära och rigida i sin tankegång." (s. 80)

(Ur Ellen Bachs bok "Begreppet kreativitet", 1971.)

fredag 13 maj 2016

Dagens citat

"Kärlek kan man inte lära sig i isolering. Man måste vara med andra människor - irriterande, ofullkomliga, frustrerande människor." (s. 124)

"Man kan inte ha gemenskap utan förlåtelse." (s. 140)

"Att tänka på andra är det viktiga för en kristen, och främsta tecknet på andlig mognad." (s. 183)

"(...) livets mening är tjänande. Gud vill att du ska lära dig älska och tjäna andra osjälviskt." (s. 232)

(Ur Rick Warrens bok "Leva med mål och mening : vad i hela världen gör jag här?", 2005.)

torsdag 12 maj 2016

Dagens citat

"Skuggarbete kallar jag varje arbete varigenom konsumenten förvandlar en inköpt vara till en användbar nyttighet. Jag betecknar som skuggarbete den tid, möda och ansträngning som krävs för att till varje inköpt vara foga det värde varförutan den är oanvändbar. För den skull betecknar termen skuggarbete en verksamhet människor måste utföra i den mån de söker tillfredsställa sina behov med hjälp av inköpta varor." (s. 25)

"Bägge slagen av arbete - lönearbete såväl som skuggarbete - kom att breda ut sig just i samband med industrialiseringen. De två funktionerna - familjeförsörjarens och den försörjdas - började nu att dela upp samhället i stort: Han identifierades med jobbaroverallen och fabriken, hon med förklädet och köket." (s. 27)

"(...) kvinnorna är inom skuggarbetet mycket värre diskriminerade än inom lönearbetet. De är hårdare uppbundna av det, de lägger ner mera tid på det, de har mindre tillfällen att komma undan det, dess volym minskar inte när de tar anställning utom hemmet (...)" (s. 28)

(Ur Ivan Illichs bok "Genus : bidrag till en historisk kritik av jämlikheten", 1985.)

onsdag 11 maj 2016

Dagens citat

"När det är som bäst, är biblioteket prototypen för ett gemenskapande redskap." (s. 81)

"Är man ute efter det bättre till vilket pris som helst gör man det omöjligt att få det goda till något pris överhuvud taget. (...) Folk är bittra både över vad de har och vad de skulle vilja ha." (s, 92)

(Ur Ivan Illichs bok "Det gemenskapande samhället", 1982.)

tisdag 10 maj 2016

Dagens citat

"Budet för oss alla är klart och enkelt. Spill ingen tid på att grubbla över om du 'älskar' din nästa; handla som om du gjorde det." (s. 82)

(Ur C. S. Lewis' "Klassiker", 2003. Ur "Kan man vara kristen?".)

måndag 9 maj 2016

Dagens citat

"Geniet - i verk, i gärning - är nödvändigt en slösare: att det ger sig ut är dess storhet... (...) Geniet strömmar ut, det strömmar över, det förbrukar sig, det skonar sig icke - fatalistiskt, ödesdigert, ofrivilligt, liksom flodens strömmande över sina bräddar är ofrivilligt." (s. 507)

(Ur "Livets mening : västerlandets visdom genom tiderna", 1970. Ur Friedrich Nietzsches "Avgudaskymning".)

söndag 8 maj 2016

Dagens citat

"Det mest upphöjt tragiska ligger utan tvivel i att vara missförstådd." (s. 422)

"Många människor når ett livsresultat på samma sätt som skolpojkar som fuskar genom att skriva av facit utan att själva ha räknat talet." (s. 427)

(Ur "Livets mening : västerlandets visdom genom tiderna", 1970. Ur Søren Kierkegaards "Dagböcker".)

lördag 7 maj 2016

Dagens citat

"Livet är i och för sig varken gott eller ont: det är platsen för det goda eller det onda, allt efter som du själv gör det. Och har du levat en dag, har du sett alla: den ena dagen är den andra ständigt lik. Det finns intet annat dagsljus, intet annat nattligt mörker. Denna sol, denna måne, dessa stjärnor, denna världsordning - allt detta är precis detsamma som dina förfäder njutit av och som dina efterkommande skall njuta av efter dig." (s. 214)

(Ur boken "Livets mening : västerlandets visdom genom tiderna", 1970. Ur Michel de Montaignes essä "Att filosofera är att lära sig dö".)

fredag 6 maj 2016

Dagens citat

"På grund av att sakernas natur är sådan att vi antingen kan känna till en partikels position eller dess impuls måste vi välja vilken av dessa två egenskaper vi vill bestämma. Metafysiskt sett ligger detta mycket nära påståendet att vi skapar vissa egenskaper därför att vi väljer att mäta dem." (s. 55)

"På den subatomära nivån kan vi inte observera någonting utan att förändra det."

(Ur Gary Zukavs bok "De dansande Wu Li-mästarna : en översikt över den nya fysiken", 1981.)

torsdag 5 maj 2016

Dagens citat

"Den som tänker kreativt är framför allt intellektuellt flexibel och anpassbar. Han försöker inte bevara status quo utan är beredd att omorganisera sitt tänkande. En rigid individ är istället övertygad om att hans syn på världen är logisk och riktig, han vill inte och är kanske oförmögen att förändra sin intellektuella orientering, han klänger sig fast vid det han 'vet' är riktigt." (s. 61)

"[M. Tyson - min anm.] sammanfattar de personlighetsegenskaper som utmärker kreativa människor med: 'självständighet, originalitet, intuition, lekfullhet och målmedvetenhet'." (s. 66)

(Ur A. J. Cropleys bok "Skapande begåvning", 1973.)

onsdag 4 maj 2016

Dagens citat

"Konstnärens problem är att lära sig leva, vilket är viktigare än att lära sig göra något." (s. 81)

"Att tänka är i första hand att vilja skapa en värld (eller dra upp gränser för sin egen, vilket kommer på ett ut)." (s. 82)

"Skapandet är (...) det skakande vittnesbördet om det som utgör människans enda värdighet: den sega revolten mot hennes villkor, uthålligheten i en fruktlös ansträngning. Det kräver daglig anspänning, självkontroll, ett klart medvetande om gränserna för det sanna, måttfullhet och kraft. Det innebär en askes. Och allt detta 'för ingenting'." (s. 93)

(Ur Albert Camus' bok "Myten om Sisyfos", pocketupplagan 1966.)

tisdag 3 maj 2016

Dagens citat

"Att bryta händelsernas tystnad, att tala om sina upplevelser, hur bittra och uppslitande de än må vara, att klä i ord, är att uppväcka hoppet om att dessa ord kan bli hörda, och när de blivit hörda: att händelserna kan få sin dom. Detta hopp utgör givetvis bönens ursprung och bönen - liksom också arbetet - uppstod förmodligen samtidigt med talet. Av alla språkbruk är det poesin som bäst bevarar minnet av detta ursprung." (s. 121)

(Ur John Bergers bok "Och likt fotografier, min älskade, våra ansikten snabbt förbleknar", pocketupplagan 1989.)

måndag 2 maj 2016

Dagens citat

"Han såg det varje dag och stund: kärlek är att låta den man älskar dela sina villkor och att ge dem av det man lyckas skapa." (s. 6)

"Se människan! Direkt och oförvillat. Studera hennes friheter och beroenden. Träng förbi drömmarna, Livet, handlingarna, livsbråket, det som bara skenbart bekymrar och hänför. Nå fram till det enkla och betydelsefulla, allt det ingen tycks lägga märke till. eftersom det är givet från begynnelsen." (s. 25)

(Ur Lars Ahlins bok "Natt i marknadstältet", pocketupplagan 1960.)

söndag 1 maj 2016

Dagens citat

"Anledningarna till att alla dessa böcker trots allt läsas så ivrigt, äro naturligtvis lätta att ange. För det första kunna de tillägnas utan all ansträngning av positivt slag; hopkomna i största hast så att säga med vänster hand, tillklippta efter gängse mönster, fyllda av en djup och allsidig okunnighet samt avfattade på diktamensprosa, kunna de assimileras av ryggmärgen och lilla hjärnan; man åldras inte över dem, varken andligt eller kroppsligt. Vidare är sådan litteratur alltid till sin läggning strikt 'modern', det vill säga rör sig med det triviala och vardagliga, trampar runt i trång cirkel som oxar vid en tröskvandring samt arriverar med stor pomp till konklusioner, som av okunnighet ärligt antagas vara nya, djärva och oerhörda men som i själva verket redan voro slitna på kung Orres tid; genom dessa egenskaper underlättas tillägnandet i hög grad, man behöver inte gå utanför den dagliga trallens råmärken på minsta sätt; fantasin och förmågan av syntes överanstränges inte; (...) begreppet modernt är ett negativt begrepp: det är vad som uppstår av en flock talanglösheters förenade ansträngningar att kasta över bord förnuft, kultur, imagination, form och konstnärligt samvete." (s. 145)

(Ur Frans G. Bengtssons bok "Folk som sjöng : och andra essayer", fjärde upplagan, 1955;  i essän "Om böcker och deras användningar".)