torsdag 30 juni 2016

Dagens citat

"Goethes åsikt är tydlig. Den makt, som mänsklig kunskap skänker, är inte som sådan ett ont. Den blir ett ont, om människan i sin förtjusning (...) stannar för att njuta frukterna av sitt verk utan att inse dess ofullkomlighet eller känna längtan efter något bättre. går människan under. Så länge hennes oro jagar henne, har hon hopp." (s. 56)

(Ur Georg Henrik von Wrights bok "Humanismen som livshållning", pocketupplagan 1990.)

onsdag 29 juni 2016

Dagens citat

"Ludwig Wittgenstein (...) ansågs under barndomen vara den minst begåvade av syskonen." (s. 21)

"Logiken (...) läran om vad som förutsätts för att vi över huvud taget ska kunna säga något meningsfullt." (s. 59)

"Han sjönk ofta ner i djupa depressioner (...) ständigt levde på gränsen till mentalsjukdom." (s. 98)

"(...) satsen är en bild som läggs som en linjal längs något i verkligheten." (s. 125)

(Ur Gunnar Fredrikssons bok "Wittgenstein", pocketupplagan 1994.)

tisdag 28 juni 2016

Dagens citat

"Den högsta nivå som de intelligentaste apor kan nå upp till på bestämda områden motsvarar ett 6-7-årigt barns." (s. 16)

"(...) det finns forskare, som har definierat genialitet såsom förmågan att se analogier." (s. 88)

"En kreativ begåvning är non-konformistisk, självtillräcklig, inåtvänd, radikal och intolerant - med andra ord en typ av människa, som inte ger något fördelaktigt intryck på kamrater, lärare och arbetsgivare." (s. 98)

(Ur Kaj Spellings bok "Intelligens och tänkande", 1969.)

måndag 27 juni 2016

Dagens citat

"Det är i själva verket otroligt (för att inte säga direkt genant) hur lite Popper har att säga om värden och hur bleklagt det lilla är som han säger." (s. 25)

"Livet är ett fenomen av engagemang. Om vi undviker engagemang, undviker vi livet självt." (s. 47)

"Vetenskapen accepterar okritiskt och utan att skämmas något slags voodoo, som går under benämningen vetenskaplig metod." (s. 67)

"(...) visdom är kunskap upplyst av kärlek, innesluten i medlidande, luttrad av lidande." (s. 167)

(Ur Henryk Skolimowskis bok "Ekofilosofi : att forma en ny livstaktik", 1982.)

söndag 26 juni 2016

Dagens citat

"Som det oändliga väsendet med en oändlighet av attribut uppfattar Spinoza substansen Gud. Spinozas Gud är därför inte personlig, utan det väsen som ligger till grund för allt och omfattar allt, och inte kan tilläggas mänskliga egenskaper." (s. 65) 

"Upplevelsen av existensen som människans verklighet är kärnan i den moderna existensfilosofin.
Sören Kierkegaard är den förste som har gett existensbegreppet detta delvis nya innehåll. 'Subjektivitet', 'existens', 'existentiellt tänkande' blir hos honom kampbegrepp som står i klar och medveten opposition till Hegels filosofi." (s. 220)

(Ur H. K. Schjelderups och A. H. Winsnes' bok "Europas filosofi : från medeltiden till nutiden", 1965.)

lördag 25 juni 2016

Dagens citat

"(...) Walter Benjamin har rätt, när han hävdar att individerna i dessa ledande grupper i vårt samhälle, som inbillar sig vara fruktansvärt unika som människor, drivs framåt av en blind och enfaldig massinstinkt, vinstbegäret kombinerat med speldjävulen." (s. 33)

"För den som det minsta följer debatten är det uppenbart, att journalister nästan enbart orkar läsa andra journalisters artiklar, nästan aldrig några böcker. Därigenom blir de så ytliga, som tidningsartiklar nästan alltid är." (s. 42)

"Människor har en enastående förmåga att övertyga sig själva om vikten och värdet av det, som de själva arbetar med. Kanhända är det denna känsla, denna självöverskattning på gränsen till fanatism, som är vårt verkligt stora problem i tillvaron." (s. 183)

(Ur Gunnar Adler-Karlssons bok "Adrenalinstinna hannar : om männens makt i samhället", 1985.)

torsdag 23 juni 2016

Dagens citat

"Intuitiva omdömen når man inte fram till steg för steg utan på ett ögonblick. De tar för det mesta hänsyn till en stor mängd data parallellt utan att väga varje faktor för sig." (s. 30)

"Medan skolorna struntar i eller till och med nedvärderar intuitionen, så förblir den ett nödvändigt element i allt kreativt tänkande och själva nyckeln till framgång på alla områden." (s. 55)

"Både stamning och dyslexi inträffar mycket oftare hos personer som har blandad dominans, exempelvis personer som är högerhänta och vänsterfotade-" (s. 88)

"Om det är en verbal fråga brukar blicken vandra åt höger som ett tecken på att vänster hjärnhalva aktiveras. Om det är en fråga som kräver rumstänkande brukar ögonen för det mesta röra sig åt vänster." (s. 158)

(Ur Thomas R. Blakeslees bok "Högra hjärnan : en ny syn på det omedvetna själslivet och dess skapande förmåga", pocketupplagan 1986.)

onsdag 22 juni 2016

Dagens citat

"(...) i hjärnan finns information lagrad som motsvarar 500 uppsättningar av Encyclopedia Britannica" (s. 13)

"Hjärnan hos människor som klarar sig bra på intelligenstestet förbrukar faktiskt mindre energi än hjärnan hos dem som får sämre resultat, och detta anses bero på att nervbanorna fungerar effektivare." (s. 75)

"Magsyran är ett av de starkast frätande ämnen man känner till: den kan lösa upp rakblad och andra små metallföremål på mindre än en vecka." (s. 157)

"Den längsta perioden en människa kan överleva utan föda är omkring 60 dagar. (...)
Utan vätska klarar man sig i genomsnitt bara omkring sex dagar." (s. 164)

(Ur Marc McCutcheons bok "Kompassen i näsan : och andra förbryllande fakta om människan", 1992.)

tisdag 21 juni 2016

Dagens citat

"Sartres frihetslära vittnar om föga sinne för den svaga och avvikande människan. Det är en obarmhärtig inställning som kommer till uttryck. (...) Livet är en djungel där man antingen härskar eller behärskas. Barmhärtighet och medkänsla hör vi aldrig talas om, kärleken är en absurd idé, och våld kan vara ett medel till inre frigörelse." (s. 59)

"(...) värdenihilismen (...) För det första är det oriktigt att normativa satser alltid uttrycker känslor, eller att de nödvändigtvis gör det i högre grad än faktuella satser. (...) Huruvida en sats uttrycker känslor beror inte på om den är normativ eller faktuell, utan på om den berör ett känsligt och kontroversiellt ämne, och på om den som uttalar satsen har känslor förbundna med saken som han inte håller tillbaka. För det andra är det oriktigt att en sats som uttrycker känslor inte kan vara sann eller falsk." (s. 144)

"Socialdarwinismens - och nazismens - lära om att den starke skall härska över den svage, och att den svage är föraktlig därför att han låter sig behärskas, är uttryck för tendenser som är djupt förankrade i våra västerländska demokratier, och i oss själva." (s. 210)

"Om vi inte menar detta, måste vi nämligen hävda att den som inte klarat sig i konkurrensen har sig själv att skylla, han fick samma chans som vi andra men tog inte vara på den. Men hur vet vi att han var i stånd att utnyttja chansen? Kanske han inte uppfattade den lika klart som den som begagnade sig av den? Skall vi förebrå honom för att han inte uppfattade tillräckligt klart? Kanske var han inte stark nog? Skall vi förebrå honom för att han var svag?" (s. 240)

(Ur Harald Ofstads bok "Vi kan ändra världen : hur bör vi ställa frågorna?", ny upplaga 1990.)

måndag 20 juni 2016

Dagens citat

"Det som omsider ledde till Eichmanns gripande var hans behov av att skryta. Detta behov tycks ha blivit allt starkare med tiden (...)" (s. 53)

"Han var (...) nästan totalt oförmögen att se något från en annan människas synpunkt." (s. 54)

"(...) trots sitt ganska dåliga minne, ord för ord upprepade samma standardfraser och självuppfunna klichéer (...) varje gång han refererade till en episod eller händelse som var viktig för honom. (...) hans oförmåga att tala hade nära samband med en oförmåga att tänka (...)" (s. 55)

"(...) den totala bristen på konsekvens i Eichmanns tankar och känslor." (s. 67)

(Ur Hannah Arendts bok "Den banala ondskan : Eichmann i Jerusalem", 1964.)

söndag 19 juni 2016

Dagens citat

"Som ett medel att åvägabringa gemensam aktion av massor, vid stora arbeten, vid rodd eller militäriska operationer, har därför det rytmiska sinnet - dvs. förmågan att uppfatta tidsindelningen som takt och att ordna de egna rörelserna under denna takt - varit av en ovärderlig nytta i kampen för tillvaron." (s. 43)

"(...) konsten aldrig upphör att undervisa, aldrig upphör att behaga, aldrig upphör att stimulera, och aldrig helt förlorar sin magiska verkningskraft. Det är delvis på grund av dessa egenskaper som konsten intagit, och allt fortfarande intager, en så viktig plats i människornas liv." (s. 46)

"Det är mänskligt att böja sig i medvetandet om sin egen ringhet, men det är endast människan, som utan att krossas förmår erkänna sin ringhet." (s. 127)

"De stora skapande personligheterna ha förstått att lyfta intrycken upp ur deras vardaglighet, och att göra företeelserna till bärare av mänskliga själstillstånd." (s. 174)

(Ur Yrjö Hirns bok "Det estetiska livet", 1964.)

lördag 18 juni 2016

Dagens citat

"Den första människa som gjorde ett verktyg, som gav stenen en ny form så att den kunde tjäna människan, var den första konstnären." (s. 35)

"Konsten, som lyfter människan upp ur en splittrad till en helgjuten tillvaro, som hjälper henne att genomskåda verkligheten, som inte bara ger henne styrka nog att fördra den, utan också ökar hennes vilja att göra den mänskligare, mer människovärdig, denna konst är en samhällelig nödvändighet." (s. 49)

"Kafka - desperat ensam - trodde i grund och botten inte på framsteg, utan bara på en evig upprepning av samma saker. Brecht trodde att det nya måste komma - trots allt." (s. 103)

"Människan kommer aldrig att bli dömd till paradisiskt stillastående, utan hon kommer alltid att sträva efter att bli mer än hon kan bli, kommer alltid att göra uppror mot de begränsningar som ligger i hennes natur, alltid att söka nå ut över sig själv, alltid att kämpa för odödlighet." (s. 226)

(Ur Ernst Fischers bok "Konstens nödvändighet : en marxistisk analys", 1971.)

fredag 17 juni 2016

Dagens citat

"När mödrarna arbetade, avlämnades barnen till mer eller mindre tillfälliga vårdplatser. Både där och i hemmen var det vanligt att man gav dem gin eller opium i olika former för att de skulle hålla sig lugna." (s.157) [I de engelska textildistrikten under första halvan av 1860-talet - min anm.]

"(...) var en del av Sydafrika sedan gammalt besatt av efterkommande till holländska kolonister, som hade stannat här på vägen till Indien. De livnärde sig mestadels som kreatursuppfödare - de kallades därför boer, holländska för bönder - och behandlade också de infödda som husdjur." (s. 188)

"Man kan datera den svenska socialdemokratins födelse till ett möte som [August - min anm.] Palm höll i Malmö 1882. Men det egentliga socialdemokratiska partiet bildades först 1889." (s. 271)

"I Socialistiska system (1901-02) hävdade Pareto att den klasskamp, som enligt marxistisk uppfattning präglade samhället, inte skulle leda till proletariatets diktatur utan till ett samhälle, som behärskades av dem som talade i proletariatets namn. De skulle utgöra en privilegierad minoritet, som skulle gripa makten på samma sätt som alla andra härskande eliter både förr och senare." (s. 358)

(Ur Erling Bjöls bok "Den tid som flytt : Vår tids kulturhistoria, del 1: före 1914", 1979.)

torsdag 16 juni 2016

Dagens citat

"Det är på tiden att göra rent hus med myten att lycka, bekvämlighet och belåtenhet skulle vara önskvärda tillstånd i tillvaron." (s. 9)

"Ett mycket effektivt sätt att komplicera ett förhållande är att erbjuda partnern två valmöjligheter. Så snart han väljer den ena kan man sedan klandra honom för att han inte valde den andra." (s. 61)

"Godhjärtade släktingar och vänner som följer sitt sunda förnuft och försöker komma den deprimerade till undsättning genom att muntra upp honom och uppmana honom att gaska upp sig kommer till sin förvåning att finna att detta 'på något sätt' gör saken värre." (s. 69)

(Ur Paul Watzlawicks bok "Läget är hopplöst men inte allvarligt : handledning i konsten att bli olycklig", 1984.)

onsdag 15 juni 2016

Dagens citat

"(...) varje slags värdering, vare sig det gäller människor, föremål, handling eller något annat, förutsätter godtagandet av och måste göras i ljuset av vissa normskalor, regler, principer eller bedömningskriterier." (s. 89)

"Kierkegaard skrev för att befria människor från illusioner." (s. 116)

"Självbedrägeriet består i att låtsas, att vi inte är fria, att vi på något sätt är determinerade, att vi inte kan göra något åt, att vi gör det vi gör eller har den roll, som vi har." (s. 146)

"(...) ideal är definitionsmässigt omöjliga att uppnå." (s. 168)

(Ur G. J. Warnocks och Mary Warnocks bok "Nutida moralfilosofi; Existentialistisk etik", 1970. Citat nr 1 ur bok nr 1 av G. J. Warnock, de övriga ur bok nr 2 av Mary Warnock.)

tisdag 14 juni 2016

Dagens citat

"(...) Sartre, som anser att vi är ansvariga för allting, också tror att ansvarsbördan är mer än vi kan bära, och att vi hittar på konster och knep för att undgå den." (s. 53)

"Människans liv är absurt därför att det inte kan finnas något yttersta berättigande för våra projekt. Alla är de trop, allt är undgängligt." (s. 110)

"(...) det är metafysiskt omöjligt för människor att göra något annat än bekämpa varandra (...)" (s. 137)

(Ur Mary Warnocks bok "Sartres filosofi", 1966.)

måndag 13 juni 2016

Dagens citat

"(...) människan existerar från första början, att hon förekommer eller uppträder i världen och får sin definition efteråt. (...) hon blir vad hon skapat sig själv till. (s.12)

"Existentialisten påstår gärna att människan är lika med ångest. Därmed menas att människan, som engagerar sig och inser att hon inte bara är den hon själv väljer att vara utan även en lagstiftare som på samma gång väljer för hela människosläktet, inte heller kan undgå att känna sitt djupa och totala ansvar." (s. 16)

"(...) när vi vill friheten upptäcker vi att den helt och hållet beror av andras frihet och att andras frihet beror av vår." (s. 47)

"(...) även om Gud existerade så skulle det inte göra någon skillnad (...) Människan måste återfinna sig själv och övertyga sig om att ingenting kan rädda henne från henne själv - inte ens ett hållbart bevis för Guds existens." (s. 54)

(Ur Jean-Paul Sartres bok "Existentialismen är en humanism", andra pocketupplagan 1966.)

söndag 12 juni 2016

Dagens citat

"Existensen är kravet på människan att  realisera sig själv som existerande. (...) Först när människan realiserar sin existens och motiverar hela sitt livsinnehåll i sin egen existens har hon verkligen blivit till." (s. 12)

"Fantasin är den oändligskapande förmågan i människan; dvs det är i kraft av fantasin människan är i stånd att föreställa sig ett konkret livsinnehåll." (s. 94)

"(...) ledan. Människan är alltid och djupast sett i denna grundstämnings våld, och i varje situation där människan inte täpper till och överröstar den med andra stämningar väller den fram i medvetandet." (s. 99)

"Glädjen är i gengäld en otvetydlig grundstämning och spelar en helt dominerande roll hos Kierkegaard. Glädjen är detsamma som att vara hos sig själv, eller helt enkelt att vara ett jag. I glädjen är man alldeles närvarande, helt och fullt verklig; man har iklätt sig sitt innehåll, finner sig glad tillrätta i det (...)" (s. 115)

(Ur Johannes Slöks bok "Existentialism", 1965.)

lördag 11 juni 2016

Dagens citat

"Renässansens livsstämning var en överväldigande förnimmelse av att äga gränslösa möjligheter och outtröttliga krafter, en djup känsla av att vara helt hemma i världen och att vara oinskränkt härskare över allt det den hade att erbjuda." (s. 146)

"Det nya med romantiken är det sätt på vilket man söker etablera gemenskapen. Metoden är inte längre att låta jaget liksom förlora sig i alltet, uppgå i det gudomliga, försvinna in i tillvarons allra innersta urgrund. På ett sätt är det raka motsatsen man försöker: att uppta alltet i sig. Jaget försvinner inte, det vidgar sina gränser, i känsloruset drar det in allt på sitt eget område." (s. 245)

"På ett sätt var det inte alls något nytt Freud upptäckte. Även Nietzsche hade talat om de vilda hundar, som skällde i källaren, Kierkegaard hade avslöjat människans 'demoniska' möjligheter, och man skulle kunna nämna diktare från alla tider, som hade anat något om de okända irrationella krafterna i själens djup." (s. 292)

"Människan är inte fri att göra det ena eller andra, utan hon har frihet till sig själv. Hon kan vilja sig själv - eller hon kan neka att vilja sig själv. Hon kan inte välja mellan det ena och det andra, men hon kan välja sig själv. Människans frihet och möjlighet att välja är alltså något djupare liggande än det man annars menar med dessa ord. Och det är det faktum, att man kan använda orden i denna djupare liggande mening som medför, att människan har existens." [Enligt Kierkegaard - min anm.] (s. 299)

(Ur Erik Lunds, Mogens Pihls och Johannes Slöks bok "Europas idéhistoria", andra upplagan 1969.)

fredag 10 juni 2016

Dagens citat

"I en kultur, vars ständiga problem är intellektets överutveckling på bekostnad av energi och sensuell begåvning, är analysen intellektets hämnd på konsten." (s. 9)

"Konst inte bara handlar om någonting, det är någonting. Ett konstverk är ett ting i världen, inte bara en text eller en kommentar om världen." (s.22)

"Stilen är ett konstverks beslutsprincip, konstnärsviljans signatur." (s. 34)

"Rilke beskrev konstnären som den som strävar 'efter att utvidga de olika sinnesförnimmelsernas områden' och McLuhan kallar konstnären 'en expert på sensorisk medvetenhet'." (s. 256)

(Ur Susan Sontags bok "Konst och antikonst", 1969.)

torsdag 9 juni 2016

Dagens citat

"Det är i själva verket inte det växande antalet människor i världen som ger upphov till våra nuvarande bekymmer för jordens befolkningstal. Det är i stället så att alla människor på jorden nu är tvungna att leva alldeles inpå varandra på grund av den allas inblandning i varandras liv som den elektriska tekniken har fört med sig." (s. 42)

"(...) utan gravyrer och andra slags tryck, och utan tryckta kartor och konstruktioner, skulle den moderna vetenskapens och teknikens värld knappast ha existerat." (s. 151)

"Spel är något slags konstgjort paradis som Disneyland, eller något slags utopisk vision med vars hjälp vi omtolkar och kompletterar meningen med våra dagliga liv. Genom spelen har vi funnit upp sätt att på ett icke specialiserat vis leva med i vår tids drama i stort." (s. 227)

"Ett viktigt drag i utvecklingen under elektricitetens epok är att det har skapats ett globalt nät av momentan information som till sin beskaffenhet har mycket gemensamt med det centrala nervsystemet. Vårt centrala nervsystem är inte blott ett elektriskt system, det bildar också ett enda enhetligt upplevelsefält." (s. 337)

(Ur Marshall McLuhans bok "Media : människans utbyggnader", 1967.)

onsdag 8 juni 2016

Dagens citat

"(...) var vårt eget 'glada tjugotal' ('the roaring twenties') först om att få känna på både det heta film-mediet och det heta radio-mediet. Det blev den första stora konsumentåldern." (s. 180)  

"Boktryckarkonsten är individualismens teknologi." (s. 207)

(Ur Marshall McLuhans "Gutenberg-galaxen : den typografiska människans uppkomst", 1969.) 

tisdag 7 juni 2016

Dagens citat

"(...) vill du finna meningen med livet måste du göra det själv utifrån dina egna förutsättningar, känslor och behov. (...) Det stadium som du är tillfreds med är alltid det rätta." (s. 28)

"Första steget bort från förtvivlan, menar Kierkegaard, är att acceptera de känslor du har." (s. 75)

"En människa (...) är hela tiden på väg att bli någon annan, något mer än hon är idag. (...) Själva sökandet är detsamma som att vara människa." (s. 138)

"Det är den yttersta jämställdheten jag talar om, om allas lika värde, allas lika rätt att bli älskade bara för att de lever, bara för att de är." (s. 154)

(Ur Ted Harris' och Ann Lagerströms bok "Konsten att leva innerligt : existentialism för den moderna människan", pocketupplagan 2010.)

måndag 6 juni 2016

Dagens citat

"Till skillnad från alla andra visuella bilder är ett fotografi inte en återgivning, en imitation eller en tolkning av sitt föremål, utan ett faktiskt spår av det." (s. 61)

"Från första början av sin karriär var Turner ytterligt äregirig och oförställt konkurrensinriktad. Han ville bli erkänd inte bara som den störste målaren i sitt land och sin tid, utan som en av de största i alla tider. Han betraktade sig själv som Rembrandts och Watteaus like. (...) Denna tävlingsinstinkt åtföljdes av en uttalad benägenhet för misantropi och gnidighet." (s. 158)

(Ur John Bergers bok "Konsten att se", pocketupplagan 1987.)

söndag 5 juni 2016

Dagens citat

"En god bok ger läsaren en förnimmelse av att det är vår egen erfarenhet vi läser om. När litteraturen är som bäst tycker vi att vi plötsligt minns något viktigt som vi vetat men glömt." (s. 11)

"Det är på rytmen det kommer an. (...) En språkets andning! (...) satsmelodin som är själva hemligheten." (s. 34)

(Ur Olof Lagercrantz' bok "Om konsten att läsa och skriva", pocketupplagan 1986.)

lördag 4 juni 2016

Dagens citat

"Exaltationen är det vanligaste stämningsläget: författaren Henry Miller stormar fram som en lössliten hingst, omöjlig att hejda, överströmmande av idéer, infall, projekt och aspekter." (s. 34)

"Kungstanken heter bejakelse. För att kunna uthärda, för att kunna glädjas och njuta av tillvaron måste människan nå fram till ett totalt accepterande av livet och verkligheten (...)" (s. 67)

"Henry Miller serverar sig själv som enda anrättning, som stående rätt. Det kan tyckas påvert men är fullt mättande. Med andra ord: hela hans författarskap är baserat på expositionen av hans jag, på berättelsen om dess vedermödor i världen, på bekännelsen av dess framfart, på bevisningen av dess myndighet." (s. 134)

"Henry Miller uppenbarar livet barnsligt enkelt som ett under, vilket innehåller allt. Det jag som i hans böcker kämpar med sig självt och världen vinner slutligen frid i den rena, lyckliga åskådningen av detta under." (s. 140)

(Ur Hans Granlids bok "Henry Millers motsägelser", 1969.)

fredag 3 juni 2016

Dagens citat

"Women's League protesterade på franska ambassaden i Washington - 'Jag är en snuskig mansgris', säger de. Sanningen är precis tvärtom. Jag älskar kvinnor och anser dem överlägsna män. Det är män som skapat krig och andra förfärliga ting - tortyr, för att ta ett exempel." (s. 20)

"Konst är något vardagligt. Den är ett synsätt: hur man ser på livet, på människorna, på omständigheterna. Man ser vad andra ser - men mer. Man ser vad man själv lägger in i det hela." (s. 80)

"Om vi ägde mer tro skulle vi inte pressa på så hårt, vi skulle bli mer tillitsfulla, nå större frid, vara mer upphöjda." (s. 165)

"Jag känner, egendomligt nog, att Skaparen har givit mig extra krafter (till exempel tur, lycka och andra ting) att dela med mig av till andra." (s. 183)

(Ur Henry Millers - och Brenda Venus' - bok "Kära, kära Brenda : Henry Millers kärleksbrev till Brenda Venus", 1988.)

torsdag 2 juni 2016

Dagens citat

"Komikern får oss att skratta på offrets bekostnad, tragikern får oss att lida som hans medbrottsling; den förre vädjar till de självhävdande, den senare till de självöverskridande känslorna." (s. 142)

"Inuti atomen är våra begrepp om rum, tid, materia och orsakssammanhang inte längre giltiga, och fysiken förvandlas till metafysik med en stark bismak av mystik." (s. 232)

"Jung myntade termen 'synkronitet' för 'det samtidiga inträffandet av två eller flera händelser som är meningsfullt men inte kausalt förbundna'." (s. 245)

(Ur Arthur Koestlers bok "Janus : en sammanfattning", 1981.)

onsdag 1 juni 2016

Dagens citat

"Det förefaller naturligt att förutsätta att självmedvetande är en av de saker som skiljer människorna från djuren: vi har rätt att förutsätta att djuren visserligen har bekantskap med sinnesdata, men aldrig blir medvetna om denna bekantskap. Jag menar inte att de tvivlar på huruvida de existerar, utan att de aldrig har blivit medvetna om att de har sinnesförnimmelser och känslor och därför inte heller om att de själva, subjektet för deras sinnesförnimmelser och känslor, existerar." (s. 42)

"Det måste till att börja med erkännas att det förhållandet att två ting ofta påträffas tillsammans och aldrig åtskilda inte i och för sig räcker till att på ett bindande sätt bevisa att de kommer att uppträda tillsammans i det nästa fall vi undersöker. Det bästa vi kan hoppas på är att ju oftare de bägge tingen påträffas tillsammans, desto sannolikare blir det att de skall påträffas tillsammans en annan gång, och att om de påträffas tillsammans tillräckligt ofta, sannolikheten nästan skall uppgå till visshet." (s. 54)

"Filosofin kan med rätta göra anspråk på att den minskar risken för misstag och att den i vissa fall gör risken så liten att man i praktiken kan bortse från den. Att göra mer än så är inte möjligt i en värld där misstag måste inträffa, och mer än så skulle ingen klok förespråkare för filosofin vilja göra anspråk på att ha åstadkommit." (s. 119)

(Ur Bertrand Russells bok "Filosofins problem", pocketupplagan 1968.)